Algemene voorwaarden en bepalingen van 112Rijn en Gouweland

Alphen aan den Rijn, mei 2013

 

1. De websites http://www.112REG.nl, http://www.112Rijnengouweland.nl, http://www.112Rijnstreek.nl en http://www.112Alphen.nl, facebook account’s 112Rijn en Gouweland , 112Alphen a/d Rjjn en twitter account @112REG zijn eigendom van Josh Walet Fotografie (KvK: 65469828) die deze website beheert. Indien hierna te noemen “112REG.nl” via  gerefereerd wordt, is dit van toepassing op alle bovengenoemde domeinen.

2.  Deze overeenkomst is van toepassing op alle foto’s, video’s en teksten die gemaakt zijn door fotografen, videografen en redactieleden verbonden met de website 112REG.nl, alle foto’s, video’s en/of teksten mogen door onze eigen medewerkers voor zichzelf gebruiken en mogen ze plaatsen op hun eigen website, en/of andere openbare sociaal media.

3. Er dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden voor het gebruik van een van de foto’s, video’s en of teksten, ook al zijn deze niet gepubliceerd op de website. Dit kan via de e-mail. Het enige adres waarop dit kan gebeuren is via info@joshwalet.com

4. Het kopiëren, overnemen of anders verveelvoudigen van foto’s, video’s voor eigen of enig ander gebruik is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van 112REG.nl.

a.  Schriftelijke toestemming dient ontvangen te zijn, alvorens de foto/foto’s geplaatst mogen worden op een andere website dan http://www.112REG.nl of ter perse gaan;

b.  Indien er sprake is, aangegeven door een redactielid en/of fotograaf of videograaf die verbonden zijn met 112REG.nl, van een betaling alvorens de foto’s, video’s overgenomen mag worden, dient het bedrag overschreven te worden per bank via het rekeningnummer te vinden op de factuur. Na ontvangst krijgt u de foto of video toegestuurd, met watermerk, tenzij anders overeengekomen. De foto blijft eigendom van 112REG.nl;

c.  Bij aankoop van rechten vrije foto’s, en of video’s krijgt u een factuur van Josh Walet Fotografie toegestuurd. Deze dient u te voldoen per bank, voordat u de foto, vrij van watermerk, ontvangt. Ook zijn deze foto’s dan niet meer auteursrechtelijk beschermd door 112REG.nl.

i. De foto of video blijft op de website van http://www.112REG.nl staan, indien u de koop later sluit dan dat de foto gepubliceerd werd op http://www.112REG.nl.

d.  Deze bepalingen zijn richtlijnen. Er kan alleen in bijzondere gevallen vanaf geweken worden, indien een redactielid, fotograaf of videograaf dit u schriftelijk mededeelt. Daar is goedkeuring van de webmaster en/of eigenaar voor nodig.

5. U dient schriftelijke toestemming te hebben ontvangen voor het gebruik van teksten die gepubliceerd zijn door fotografen en/of redactieleden van 112REG.nl.

a.  Voor de goede juistheid van de teksten gepubliceerd op 112REG.nl kan niet ingestaan worden. Hiermee gaat u akkoord bij het gebruik van 112REG.nl.

b.  Indien er een betaling vereist wordt door een redactielid, fotograaf, dient deze vergoeding eerst overgemaakt te worden, alvorens de tekst overgenomen mag worden. Bronvermelding blijft het echter verplicht, evenals het opnemen van de auteur in het bericht. (Zie artikel 6, deze overeenkomst);

c.  U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de teksten en het verifiëren van de juistheid daarvan.

d.  Volgens artikel 15a van de Auteurswet mag u delen citeren. Dit dient in overeenstemming met dit artikel, lid 1 tot en met 4, te gebeuren middels bronvermelding en auteur. Een hele tekst “citeren”, valt hier niet onder. Daar kan een betaling aan vooraf gaan, zie artikel 5b van deze overeenkomst;

e.  Van deze bepalingen kan afgeweken, indien een redactielid en/of fotograaf en/of videograaf dit nodig acht. Hiervoor is toestemming nodig van de webmaster en/of eigenaar;

6.  Artikel 25 van de Auteurswet blijft onverminderd van kracht op al het materiaal te vinden op 112REG.nl. Hieronder valt onder andere het onderstaande, maar niet onverminderd hetgeen dat hier niet vermeld wordt:

a. De maker of makers van het werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:

i. a. Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.

ii.b. Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het

werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.

iii.c. Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.

7. Volgens artikel 31 en 31a is het bij wet verboden om op auteurs beschermde stukken opzettelijk inbreuk te maken.

a.  Indien u deze algemene bepaling overtreedt, sturen wij u een schikkingsvoorstel en het verzoek de auteursrechtelijk beschermde werken te verwijderen. De hoogte van dit

Schikkingsvoorstel hangt onder andere, maar niet alleen maar, af van de volgende factoren:

i.  Regelmatige overtreder van deze bepalingen;

ii. Het met of zonder logo van 112REG.nl publiceren op een andere plek dan 112REG.nl.

b.  Indien voor het hof gedaagd riskeert u een gevangenis tot 6 maanden of een geldboete in de vierde categorie;

c.  Indien u een voorwerp vervat waarin inbreuk op een auteursrecht van een fotograaf en/of redactielid van 112REG.nl, kunt u tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld worden of een geldboete in de vijfde categorie.

8. Indien u de foto’s nodig heeft voor een verzekeringskwestie of voor andere persoonlijke beweegredenen, kunt u ons een e-mail sturen op redactie@112REG.nl. Indien u schriftelijk toestemming gekregen heeft via de e-mail krijgt u de foto’s toegestuurd via elektronische post.

a. Het is niet toegestaan deze foto’s te publiceren, zie artikel 7 van deze voorwaarden;

b. De foto’s mogen alleen in huiselijke kring gebruikt worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met een redactielid/fotograaf van 112REG.nl.

9. Indien er zich situaties voordoen waarbij deze algemene bepalingen geen leidraad geven aan de te ondernemen acties / procedures, besluit de eigenaar in samenspraak met de webmaster over wat er moet gebeuren.

10. Indien er toch beeld word gebruikt en dat word opgemerkt door ons zal ten alle tijden een factuur dan wel schade claim gestuurd worden, zie voor de prijzen onze tarieven lijst.

Ongewenst op foto of video?

Staat u ongewenst op èèn van onze video’s of foto’s dan kunt u dit melden via het contact formulier.
Echter moet dit binnen 48 uur na het plaatsen van de foto en of video gemeld worden anders zullen wij de foto/video niet bewerken of verwijderen.
ALLEEN de politie of een andere overheids instantie kan ons dwingen om de beelden te verwijderden als dit in het belang van een onderzoek is.
Advertenties